Uddannelsesvejledning

Vejledere:

Annette Mogensen
am(at)kie.dk

Birgitte Svane
bw(at)kie.dk

På Koldingegnens Idrætsefterskole tilbyder vi integreret og differentieret vejledning dvs. at vejledningen af de unge ses som en del af det samlede arbejde omkring at udvikle og bevidstgøre eleverne om egne kompetencer og kvaliteter. Uddannelses- og erhvervsvejledningen er dermed en væsentlig brik i skolens overordnede dannelsesprojekt.

Udgangspunktet er at alle elever skal modtage vejledning. Vi er meget bevidste om at behovet for vejledning kan variere alt efter om man er sikker eller usikker omkring sit valg. Er man usikker har man i første omgang brug for afklaring, imens de sikre elever kan have brug for at blive bekræftet i deres valg eller få valget udfordret på forskellig vis. Vi differentierer derfor vores vejledningstilbud.

 
Formål:
Vores formål er at sikre, at eleverne får det bedste grundlag for at træffe et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg som tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs interesser, forudsætninger, behov og muligheder.
Vi ønsker at alle vore elever har en plan for deres videre uddannelses/beskæftigelsesforløb efter endt efterskoleår.
 
Dette tilstræbes ved:
 • at give eleverne viden om og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter afsluttet grundskole.
 • at lade eleverne arbejde med og udfordre dem på egen selvforståelse og formåen.

Individuel vejledning

Den individuelle vejledning består af samtaler med den enkelte elev. Det centrale er at snakke om elevens livserfaringer, interesser, ønsker, muligheder og evner i forhold en kommende ungdomsuddannelse. Individuelle samtaler tilbydes efter behov.

I årets løb vil der være samtaler mellem den enkelte elev og gruppelæreren, som vil have karakter af en mere eksistentiel form for vejledning, hvor eksempelvis spørgsmål som ”Hvem er jeg?” og ”Hvad forstår jeg ved et godt liv?” kunne være omdrejningspunkter.

For elever der ønsker praktik gives der vejledning og hjælp til planlægning heraf. (Som udgangspunkt er erhvervspraktik ikke en del af opholdet på KIE.)

 

Kollektiv vejledning

Den kollektive vejledning består af:

 • Generel information om erhvervs- og uddannelsesmuligheder efter endt efterskoleophold.
 • Introduktion til vejledning på KIE (Herunder min livslinie….)
 • Vejledning på skemaet. (Om uddannelsesmuligheder, job, studieretninger mm.)
 • Videns og erfaringsudveksling eleverne imellem.
 • Uddannelsesparathedsvurdering. 
 • Temaaften, hvor elevernes egne forældre beretter om deres uddannelsesforløb og erhverv.
 • Temaaften, hvor tidligere elever uddeler erfaringer og fortæller om deres uddannelsesforløb.
 • Besøg fra anderledes uddannelsesinstitutioner.
 • Introduktion til optagelse.dk og hjælp til udfyldelse af uddannelsesplanen (ansøgningen til den kommende skole eller ungdomsuddannelse.

 

Virtuel Vejledning

Da megen information i dag findes på nettet, er dette et vigtigt redskab i vejledningsarbejdet. Vi opfordrer til og informerer elever og forældre om brugen af denne mulighed.
 

Nyttige Links

Optagelse.dk Udfyldelse af uddannelsesplan/ansøgning til kommende skole og ungdomsuddannelse
Brobygning.net Information omkring brobygningsforløb
Ug.dk Information omkring uddannelse og job
e-vejledning.dk Mulighed for elektronisk vejledning
Linksbuketten.dk Find dit lokale UU-centers hjemmeside 

 

Årsplan 

Årshjul.PNG

 

Vejledende Undervisningsforløb

 • Elever i 10. klasse udarbejder den obligatoriske selvvalgte opgave som skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan.
   
 • Elever i 10. klasse er i en uges brobygning fordelt på to forskellige uddannelsesinstitutioner.
   
 • For elever i 9. klasse indgår emnet "Uddannelse og job" i den obligatoriske undervisning.

 

Forældresamarbeide

For os er det væsentligt at forældrene føler sig informeret og inddraget i vores vejledningstilbud og i eget barns valgproces. Vi informerer vore forældre via forældreintra, inviterer til en forældreaften og bruger tid på at snakke om den enkelte elevs fremtidige uddannelsesønske og -parathed i forbindelse med vores to konsultationer.
Find inspiration til hvordan du støtter dit barn i forhold til valg af uddannelse her

 

Love og regler

Love og regler på vejledningsområdet (LBK nr 270 af 23/03/2017) (BEK nr 774 af 14/06/2017)

Prøver (BEK nr 1032 af 25/08/2016)

Elever i 9. klasse skal aflægge to prøver i faget dansk og en prøve i hvert af fagene ma­tematik og engelsk samt en fællesprøve i fysik/kemi,biologi og geografi (bundne prøver). Herudover skal hver elev efter udtræk, som Skolestyrelsen foretager, aflægge en prøve fra de humanistiske fag: skriftlig engelsk, skriftlig tysk, mundtlig tysk, historie, samfundsfag og kristendomskundskab og en prøve fra naturfagene: biologi, mundtlig matematik, idræt og geografi. 9. klasses eleverne skal således aflægge i alt 7prøver (de 5 bundne og 2 lodtrukne)

Elever i 10. klasse kan indstille sig til 10.-klasse-prøver i et eller flere af fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi, jævnfør folkeskolelovens § 19 f, eller indstille sig til at aflægge en eller flere af folkeskolens bundne afgangs­prøver. En elev kan vælge at kombinere prøverne ved at aflægge 10.-klasse-prøver i et eller flere fag og afgangsprøver i andre. Hvis prøven i et fag består af både en mundtlig og en skriftlig del, kan eleven vælge at aflægge den ene del og fravælge den anden del. Eleven kan også vælge at kombinere niveauet i fag, hvor der både er en skrift­lig og en mundtlig prøve.

Oversigt over prøver, som elever i 10. klasse kan aflægge: 
 
 
 
 

Prøvefag

Dansk

Matematik

Engelsk

Fysik/kemi

Tysk


Mundtlig prøve

FP10/FPA

FP10

FP10/FPA

FP10/FPA

FP10


Skriftlig prøve

FP10/FPA

FP10/FPA

FP10

 

FP10

Optagelseskriterier (BEK nr 108 af 04/02/2016)

Elever som har taget en 9. klasses prøve (FPA) har, såfremt de bliver vurderet uddannelsesparate retskrav til at starte på en gymnasial uddannelse. dvs. Det almene Gymnasium STX, Handelsgymnasiet HHX eller Teknisk gymnasium HTX. Ønsker de optagelse på en erhvervsuddannelse skal de ud over at være vurderet uddannelsesparat opnå minimum 02 i dansk og matematik til afgangsprøven.

Elever i 10. klasse som ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse skal aflægge prøve i følgende fag:
 • Dansk skriftlig og mundtlig
 • Matematik skriftlig og mundtlig
 • Engelsk skriftlig og mundtlig

Prøven skal enten aflægges som 10. klasse prøve (FS10) eller som folkeskolens afgangsprøve (FSA).

 
Uddannelsesparathed (BEK nr 775 af 14/06/2017)

Ved afslutningen af 9. klasse skal alle elever igen have vurderet deres uddannelsesparathed, før de kan gå i gang med en ungdomsuddannelse. Vurderingen foretages til hhv. erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Vi skal som den afgivende skole vurdere, hvorvidt de unge har de faglige, personlige og sociale kompetencer, det kræver at påbegynde den ønskede ungdomsuddannelse. I den forbindelse skal vi foretage en helhedsvurdering, hvori der indgår en afvejning af elevernes forudsætninger inden for følgende områder:

 • Motivation for uddannelse og lyst til læring.
 • Selvstændighed, herunder at eleven tager initiativ i opgaveløsninger.
 • Ansvarlighed, herunder at eleven er forberedt til timerne.
 • Mødestabilitet, herunder rettidighed og lavt fravær.
 • Valgparat i forhold til det forestående valg af ungdomsuddannelse eller andet.
 • Samarbejdsevne, herunder at kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet.
 • Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker.
 • Tolerance, herunder at kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

Hvis en elev vurderes ikke uddannelsesparat, skal det tilknyttede UU center i elevens hjemkommune foretage deres vurdering. Er der herefter uenighed om vurderingen af elevens uddannelsesparathed UU centeret og den unge/den unges forældre imellem, skal der foranstaltes en ekstra vurdering, hvor den modtagende skole skal inddrages og har den afgørende stemme.