Betaling

På denne side kan du læse om formalia i forhold til alt det økonomiske ved at have et barn på Koldingegnens Idrætsefterskole

Gebyrer
Reservationsgebyr
Ved optagelse opkræves der et reservationsgebyr på kr. 500,- af de elever som har fået en plads. Med reservationsgebyret tilkendegiver man, at man er interesseret i at reservere den plads man har fået indtil man har været til infomøde på skolen.

Optagelsesgebyr
Efter afholdt infomøde på skolen skal man betale et optagelsesgebyr på kr. 1.400.- hvis man endeligt ønsker pladsen. Både reservationsgebyr og optagelsesgebyr indgår ikke i skolepengene og tilbagebetales ikke.


Skolepenge
Skolepengene dækker kost, logi, undervisningsmaterialer, ture og rejser arrangeret af skolen og en skoledragt.
Skolepengene udgør i skoleåret 2019/2020 2.450,- kr/uge.

Elevstøtte
Fra skolepengene trækkes elevstøtte. Den resterende del udgør forældrenes egenbetaling. Elevstøtten ydes på baggrund af forældrenes indkomstgrundlag i andet kalenderår før skoleårets start. Skemaet til ansøgning om støtte udleveres af skolen og skolen sørger for at ansøge om elevstøtten. Alle er berettiget til at modtage elevstøtte. Beregn din elevstøtte her.

Første indbetaling
I januar i det kalenderår, hvor eleven skal starte på skolen, skal der indbetales såkaldte "Første indbetaling" på kr. 2.000,-. Beløbet tilbagebetales ikke, hvis eleven udmeldes eller afbryder opholdet, men indgår som en del af skolepengene, hvis skoleåret gennemføres.
I bedes selv modregne første indbetaling i jeres sidste rate af skolepengene. Ring gerne til kontoret hvis I er i tvivl inden betalingen af den sidste rate.

Betaling i øvrigt
Betalingen foregår over ti rater med betaling den 1. i hver måned. Første rate udgør 15% af forældrenes egenbetaling og skal betales før skoleårets begyndelse.


Afbrydelsesbetaling
Afbrydes opholdet skal der betales afbrydelsesbetaling svarende til 2 ugers fuld skolepengebetaling. Der ydes ikke elevstøtte til afbrydelsesbetaling.
Ovenstående gælder også ved bortvisning af elever.
Der ydes i øvrigt kun elevstøtte til fulde uger, så enkeltdage afregnes til fuld pris uden støtte.
  
Erstatning
Skader forvoldet af eleven skal erstattes medmindre der er tale om hændelige uheld. Forældrene hæfter for skader forvoldt af eget barn.
 
Afbrydelsesbetaling ved midlertidig afbrydelse af opholdet
Hvis eleven tages fri i andre perioder end de, hvor skolen er lukket, er skolen forpligtet til at udmelde eleven den pågældende periode. Der ydes ikke elevstøtte til sådanne uger. Forældrene skal derfor betale fuld skolepenge samt ca. 3500,- kr til dækning af skolens mistede statstilskud for ugen.
Undtaget er selvfølgelig afbrydelse på grund af sygdom og enkelte dage med deltagelse i fx vigtige familiebegivenheder.
 
Bortfald af pladsen
Skolen er ikke forpligtet til at fastholde pladsen til eleven, såfremt...
  • skolens anmodning om oplysninger til brug for skolen undlades
  • betalinger ikke sker rettidigt
  • udeblivelse fra infomøde, kommende elevdag eller første skoledag